IMG

ระบบพิมพ์หนังสือราชการ

IMG
Member Login

Register

  Guest(ผู้ใช้ทั่วไป)

  Click to Create

  :: ระบบพิมพ์หนังสือราชการ จัดทำโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  :: เพื่อความถูกต้องตามแบบฟอร์มราชการ สะดวก และรวดเร็ว ในการพิมพ์เอกสารราชการ
  :: โดยในเวอร์ชั่นเริ่มต้นจะเปิดใช้งาน การพิมพ์บันทึกข้อความ เพียงโมดูลเดียว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโมดูลต่อไป

  Guest Member
  สร้างเอกสาร .doc
  ดาวน์โหลด .doc (1 ครั้ง)
  ดาวน์โหลด .doc อัลลิมิต
  บันทึกรายการพิมพ์
  แก้ไข ลบ รายการ
  ค้นหารายการย้อนหลัง
  กล่องเก็บเอกสาร(ส่วนตัว)
  IMG